038 4270470     info@bbk.nl

Wederkerigheid in gebed en bemoediging!

Het deputaatschap BBK verstuurt ieder jaar een zgn. Spring Letter naar de relaties en contacten in het buitenland. Zo willen we hen op de hoogte houden van de ontwikkelingen die er spelen binnen de GKv en willen we hen bemoedigen om vol te houden in hun eigen situatie.

Vanuit de Gereja Kristus Tuhan (Indonesië) ontvingen we een mooie reactie op deze Spring Letter, en zo mogen we de wederkerigheid, die voor ons belangrijk is in het werk, gestalte zien krijgen.

Onderstaand de reactie, de Nederlandse vertaling is van ds. Henk Venema.

 

Beste Heer Venema,

 

Gegroet in de liefde van Christus, onze Heer en Redder,

Allereerst vragen wij excuus voor het zo laat reageren op het bericht dat u ons stuurde over de ontwikkelingen bij onze brs & zrs in Nederland. We danken de Heer Jezus, het Hoofd van de Kerk, voor de goedheid en genade die Hij de GKv tot nu toe bewijst. We zagen en hoorden het in de gesprekken met  GKv-collega’s tijdens de laatste Synode in 2020, en begrepen dat er over de stappen die men wilde zetten echt geworsteld werd op grond van de waarheid van de Bijbel, het Woord van God, en in diep ontzag voor God, onze Vader. We zijn er daarom van overtuigd dat onze brs & zrs van de GKv zich (daarbij) onder de goede begeleiding van de Heilige Geest bevonden. Wij geloven dat, zolang besluiten en stappen die de Kerk wil nemen gezet worden in het licht van Gods Woord en onder de begeleiding van Gods Geest, wij er allemaal van overtuigd mogen zijn, dat we onderweg zijn in de tocht van Gods volk van alle tijden naar de volmaaktheid in Christus.

Sta ons nu toe om de situatie die wij als GKT op dit moment ervaren met u te delen. In de tijd van meer dan een jaar van pandemie, hebben de gemeenten en zendingsposten zo goed mogelijk geprobeerd om de kerkleden op verschillende manieren te dienen via de beschikbare media. De wekelijkse erediensten en gemeentetoerustingsactiviteiten gebeurden via online media (Zoom, Facebook streaming, IG streaming, YouTube enz). Niet-essentiële activiteiten werden tijdelijk gestopt, maar de zondagse erediensten gingen wel altijd door. Nadat dit min of meer een jaar zo gegaan is, heeft een deel van de gemeenten het begin dit jaar aangedurfd om weer zondagse erediensten en andere doordeweekse activiteiten te houden met fysieke aanwezigheid (on-site). Al is het wel zo dat een aantal gemeenteleden en kerkelijk actieve mensen is overleden aan Covid-19, toch heeft er tot nu toe geen besmetting plaatsgevonden door ontmoeting tijdens de diensten in onze gemeenten. Een aantal kerken in Indonesië heeft dit wel meegemaakt, met het gevolg dat ze tijdelijk gesloten moesten worden. Vanwege de situatie rond deze pandemie zijn we overeen­gekomen om onze synode een jaar uit te stellen, tot het jaar 2022, in juni of juli. Een belangrijk agendapunt voor deze synode zal zijn de officiële vaststelling van de gereviseerde Kerkorde en Speciale Regelingen van de GKT. Aan het klaarmaken hiervan wordt door een team gewerkt.

Aan de andere kant heeft deze pandemie ook veel nieuwe initiatieven en innovatie in de bediening voortgebracht. De focus van de toerustingsactiviteiten, die altijd gericht was op het samen­brengen van mensen in de kerk, veranderde in het bereiken van de gemeenteleden thuis of op hun eigen plek via online ontmoetingen. Het gebruik maken van media waarop tot nu toe niet zo scherp gelet werd, krijgt nu in een aantal gemeenten serieuze aandacht. En wat echt heel verfrissend is: de pandemie geeft volop ruimte voor bediening en creativiteit onder de jongeren in de kerk. Juist zij vormen de belangrijke ruggengraat in het verschaffen van apparatuur, software, inzet enz. Voor de kerken die in voldoende mate jongeren hebben, is de overgang van het traditionele model van ontmoeting via fysieke samenkomsten naar online of vervolgens hybride ontmoetingen, geen probleem van betekenis. Op het moment dat ik dit schrijf, is in de stad Jember het Departement voor Bediening van de Jongeren van de Synode van de GKT bezig met de voorbereiding van een programma voor een online jongeren-retreat via Zoom. Een groot deel van de mensen die hieraan meedoen zijn jongeren uit de GKT, van tieners tot begin twintigers. Echt, de jongeren vormen een prachtige genadegave van onze hemelse Vader in Christus Jezus aan zijn gemeente.

 

Ook het werk mbt het bereiken van mensen die nog niet in Christus geloven gaat continu door. De mission-post in Palangka Raya (Zuid-Kalimantan), die ondersteuning krijgt van onze brs & zrs in de GKv Berkum, zoekt op dit moment een nieuwe ontmoetingsplaats. We hopen dat er een betere locatie wordt gevonden die het bereiken van de mensen gemakkelijker zal maken. Sinds de start, een paar maanden voordat de pandemie begon, boekte de opening van de mission-post al resultaat in het bijeenbrengen van enkele volwassenen, kinderen en jongeren, van wie het hart openstaat voor de Heer. Onze mission-post in Palangka Raya (wellicht bedoeld: Pontianak, West-Kalimantan), die ook net geopend is, probeert steeds het uiterste om niet-gelovigen te bereiken en hen met Christus in contact te brengen. Op dit moment bereiden we de bouw van een onderkomen voor. Daar willen we een zondagsschool opzetten en die ontwikkelen tot meer formeel peuter- en kleuter­onderwijs (Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD), om zo de kinderen en hun ouders/gezinnen te bereiken met het Evangelie van de Heer Jezus. Onze mission-post in Bima, een stad met een strenge moslimachter­grond (Nusa Tenggara Barat), heeft – met toestemming van de Heer – al een PAUD die al twee jaar goed loopt. Een deel van de bediende kinderen komt uit gezinnen van Sumbanezen-in-de-verstrooiing die hun levensonderhoud zoeken in de stad Bima. Er zijn daar zoveel Sumbanezen die daar geen goede bediening ontvangen. Sommige jonge Sumbanezen trouwen zelfs met lokale mensen en worden dan moslim. Onze mission-post daar probeert steeds om deze mensen van Sumba te bereiken, maar ook lokale mensen uit Bima zelf. Een paar dagen geleden kregen we bericht  dat de moslim-samenleving rond de locatie van het school­gebouw van Alètheia dat daar gebouwd zal worden, instemt met de vergunning voor de bouw van die school. Ze vragen zelfs of hun kinderen naar onze school mogen komen. We gaan er uiteraard voor zorgen dat dat kan. Wij geloven dat deze school een brug kan vormen die God beschikbaar stelt om de samenleving van de Mbojo (Bima-mensen) te bereiken. Zij vormen een van de weinige bevolkingsgroepen in de wereld die nog niet bereikt zijn (met het Evangelie).

Vandaag is het schooljaar van de Christelijke School Alètheia (Sekolah Kristen Aletheia, SKA) gesloten. De onderwijsactiviteiten zijn beëindigd in een nationale samenkomst via Zoom, die werd bijgewoond door het hele leraren­corps en een aantal schoolbestuurders uit Banyumanik (Midden-Java); Sura­baya, Malang, Probolinggo, Lumajang, Jember en Genteng-Banyuwangi (Oost-Java); Ampenan (Lombok) en Bima (Sumbawa). We danken de Heer voor het kunnen doorlopen van het leerproces in deze pandemie-situatie. De moeiten en uitdagingen zijn werkelijk groot, zodat wij van de Stichting Christenen Alètheia Indonesia (YKAI) vaak bijna de moed opgaven. Maar de algoede Heer God heeft ons zijn grote  liefde en genade betoond. Het hele proces kon goed voltooid worden. En wij van de SKA hebben veel geleerd van het hele proces zoals dat in het voorbije jaar gelopen is. God heeft nieuwe dingen toegevoegd en aangevuld.

De onderwijsactiviteiten van de Theologische Hogeschool Alètheia (STTA, in Lawang) zijn ook beëindigd voor het academische jaar 2020/2021. Een deel van de studenten, speciaal die van het hoogste studiejaar, zullen een jaar lang de praktijk ingaan (juli 2021-juni 2022). De studenten van het 2e en 3e studiejaar gaan een practicum over de bediening volgen in de kapel op de campus en een aantal andere activiteiten, die door de campus zijn voorbereid. Voor de pandemie uitbrak deden zij gewoonlijk ook twee maanden lang praktijk in het veld in de aan de STTA gerelateerde kerken. Maar vanwege de pandemie-situatie is met deze practicum-activiteiten tijdelijk gestopt. De docenten zijn momenteel bezig het leerproces voor te bereiden voor weer een nieuw semester in een nieuw academisch jaar (TA 2021/2022).

Middenin dit alles, heer Venema, verzoeken wij om onze brs & zrs in de GKv te vragen om te blijven bidden voor ons in onze situatie hier. Hieronder noemen we een aantal gebedspunten die hun zouden kunnen worden doorgegeven om voor te bidden:

  1. Bid voor het Bestuursorgaan van de Synode GKT en voor de bestuurders van de synodale departe­menten (GKv: deputaatschappen), om hun bediening goed te kunnen verrichten in deze tijd van pandemie. Bid in het bijzonder voor de huidige inspanningen om de Kerkorde van de GKT te reviseren, en om die te vernieuwen passend bij de bedieningscontext van nu.
  2. Bid voor de inspanningen van de 52 gemeenten en mission-posten in heel Indonesië om het Evangelie te verkondigen aan de mensen die nog niet geloven. In de huidige moeilijke omstandig­heden valt de kerk heel gemakkelijk in de kuil van het meer aandacht hebben voor zichzelf dan voor mensen-in-problemen om zich heen. Bid daarom dat Gods liefde ons hart steeds blijft beheersen, zodat we die liefde kunnen blijven delen met de naasten die dat nodig hebben.
  3. Bid voor de pogingen om de gemeenten in Pontianak en Bima verder te ontwikkelen, waar scholen een middel vormen dat gebruikt wordt om mensen die nog niet in Christus geloven met Hem in aanraking te brengen.
  4. Bid voor de Theologische Hogeschool Alètheia (STTA) dat de Heer die blijft gebruiken voor het klaarmaken van aspirant-dienaren van Gods Woord in de kerken en van evangelieverkondigers in verschillende levensarena’s. Bid voor de leiding, de docenten, de staf en de studenten van de STTA, dat zij in staat zijn om hun werk te doen en ieder hun verantwoordelijkheid te nemen, creatief en innovatief middenin deze pandemie.
  5. Bid voor de Christelijke Scholen Alètheia (SKA), nu ze zich voorbereiden op een nieuw leerjaar (2021/2022), dat de leraren, staf en leerlingen voldoende rust kunnen nemen om vervolgens weer te beginnen aan het leerproces in een nieuw schooljaar. Bid dat van de kinderen die de Heer Jezus nog niet kennen en van hun gezinnen het hart door de Heer geopend wordt om het goede nieuws over Jezus Christus te horen dat hun op verschillende manieren op school wordt doorgegeven.

Dit is wat ik kan doorgeven, heer Venema. Hartelijk dank. Moge God de Heer, onze gezamenlijke Vader, u, heer Jo (Johannes) en onze brs & zrs in de GKv, in het bijzonder het BBK-team  zegenen.

Gegroet, Markus Dominggus

 

About the Author