038 4270470     info@bbk.nl

In Brazilië onderhouden de Gereformeerde Kerken een zusterkerkrelatie met de IRB en de IPB en contact met de IER.

Igrejas Evangelicas Reformadas no Brasil (IER)
De IER zijn door emigratie vanuit Nederland in de eerste helft van de 20e eeuw ontstaan als kerken van Gereformeerde signatuur. Aanvankelijk ging het voornamelijk om de vestiging te Carambeí, waaraan later werd toegevoegd die te Castrolanda en Arapotí. Vanaf het begin zijn er banden geweest met en beïnvloeding door de Gereformeerde Kerken in Nederland (later de GKN synodaal), mede doordat ze aanvankelijk samen met Gereformeerde kerken in Argentinië een zogenaamde buitenclassis vormden van het verband van Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarnaast zijn er altijd contacten gebleven met de Christelijke Gereformeerde Kerken, omdat verscheidene van de eerste emigranten afkomstig waren uit de CGK. Ook zijn er contacten met de Christian Reformed Churches in Noord Amerika. Binnen Brazilië heeft men contacten met de Lutherse Igreja Evangélica Luterana do Brasil en met de Igreja Presbiteriana do Brasil. Nu de sterke gerichtheid op Nederland afneemt en brazilianisering onontkoombaar lijkt, is deze kleine gemeenschap van kerken bezig zich te bezinnen op haar koers binnen de kerkelijke wereld van Brazilië. Binnen het oude gebied van de kolonie te Carambeí is een aparte gemeente ontstaan die geheel Portugeestalig is en over een eigen kerkgebouw beschikt. In samenwerking met de IPB is vanuit de IER-kerken een zendingswerk opgezet in Brazilië (Iguaçu, Paraná), waarbij hulp is ontvangen vanuit de GKN Synodaal in Nederland. Tot voor kort bestond de gemeenschap van de IER uit een zestal gemeenten, waarvan er vijf waren gesitueerd in Paraná en één in de stad São Paulo. Intussen zijn ook in andere staten van Brazilië dochterkerken ontstaan. De CGK heeft samen met de IER een zendingspost opgezet in de stad Curitiba. De IER telt in totaal ongeveer 2500 leden. De confessionele grondslag van de IER wordt gevormd door de NGB en de HC. De vorm van kerkregering is gereformeerd. In de IER zijn vrouwen toegelaten tot het ambt.

Gegevens IER
website: www.ierb.org.br/


Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB)

De Gereformeerde Kerk van Assen-Zuid, die sinds de zeventiger jaren zendingswerk heeft gedaan in Curitiba (hoofdstad van de staat Paraná), is in contact gekomen met de IPB. Vertegenwoordigers van de kerk te Assen-Z hebben in 1992 een bezoek gebracht aan de IPB. Vervolgens is de deputatie van de IPB door Assen-Z uitgenodigd in 1993 naar Nederland te komen. Tijdens dat bezoek is ook de vergadering van de ICRC te Zwolle-Zuid bezocht. In maart 1994 heeft een deputatie van BBK een bezoek gebracht aan de jaarlijkse vergadering van het Uitvoerend Comité van de IPB, te São Paulo; ze heeft ook met diverse personen uit de IPB gesprekken gevoerd. Over dit bezoek is een positief rapport uitgebracht. In 1997 werd een ‘Akkoord voor Missionaire Samenwerking’ getekend, dat voorziet in een organisatie waarbinnen diverse activiteiten kunnen worden ontplooid voor materiële en personele bijstand op diverse terreinen. In de loop der jaren zijn enkele boeken van auteurs uit onze kerken vertaald en uitgegeven door de uitgeverij van de IPB. In 1999 is een overeenkomst getekend met de kerk te Assen-Z voor een evangelisatieproject in Zuid Brazilië (Rio Grande do Sul). De IPB telt ongeveer 5000 kerken, eveneens ongeveer 5000 niet geïnstitueerde kerken, en ongeveer 8000 predikanten. De kerk telt ongeveer 1 miljoen leden. Er zijn 7 Seminaries, waarvan één de voortgezette opleiding organiseert, het Centro Presbiteriano de Pós-Graduaço Andrew Jumper, te São Paulo. Daarnaast fungeren twee Bijbelinstituten. In het kader van uitwisseling zijn er contacten tussen de TUK (Theologische Universiteit in Kampen) en Andrew Jumper. De IPB is een presbyteriaanse kerk met als confessionele grondslag de Westminster Confessie. Sinds 2011 zijn de IPB en de GKv zusterkerken van elkaar.

Gegevens IPB
Website: http://www.ipb.org.br/ 

Igrejas Reformadas do Brasil (IRB)
Op 5 juli 2002 heeft een aantal plaatselijke gemeenten een federatie van gereformeerde kerken gevormd. De gemeenten zijn ontstaan uit zendingswerk van de Gereformeerde Kerken in en rond de stad Curitiba in het zuiden van Brazilië en van de Canadian Reformed Churches in de steden Recife en Maceió en in het gebied tussen deze twee plaatsen in het noordoosten van Brazilië. Ook de Igreja Reformada da Colônia Brasolândia (Unaí, MG) heeft zich aangesloten bij de federatie van Igrejas Reformadas do Brasil. Deze laatste gemeente is ontstaan, nadat Nederlandse kolonisten zich in 1984 hebben gevestigd op een kolonie in de buurt van Brasília, de hoofdstad van Brazilië. De Generale Synode Ommen heeft in 1993 besloten met deze kerk een zusterkerkrelatie aan te gaan. De Generale Synode Zuidhorn 2002-2003 heeft besloten, dat de relatie met haar in het vervolg zal worden onderhouden via de IRB. Tevens heeft de Generale Synode Zuidhorn 2002-2003, nadat de IRB daar om had gevraagd, besloten met de IRB een zusterkerkrelatie aan te gaan. Het kerkverband van de IRB bestaat uit een klein aantal kerken en zendingsgemeenten, die ver bij elkaar vandaan liggen. Er zijn enkele gemeenten in het noordoosten, er is een gemeente, waar veel Nederlanders lid van zijn, in de kolonie, die ongeveer 40 km buiten de stad Unaí ligt, en er is een gemeente in Colombo, een voorstad van Curitiba in het zuiden van Brazilië. Het kerkverband telt ongeveer 500 leden en contacten. Er zijn twee Braziliaanse predikanten werkzaam in het kerkverband. Één in Colombo en één in Unaí. In het noordoosten werken een paar zendelingen, die door de CanRC zijn uitgezonden. In Colombo is een door het deputaatschap Zending, hulpverlening en training uitgezonden kerkelijk opbouwwerker actief. De IRB hebben de drie formulieren van enigheid (de NGB, de HC en de DL) aangenomen als hun belijdenis.

Gegevens IRB
Website: tijdelijk buiten gebruik

Website vanuit particulier initiatief met veel informatie over het kerkverband van de IRB: http://www.igrejasreformadasdobrasil.org/