038 4270470     info@bbk.nl

In Indonesië bestaat de bevolking voor 80 % uit moslims, maar per eiland / regio kan dit percentage erg afwijken. Zo is de bevolking van de NTT (provincie Nusa Tenggara Timur) in meerderheid christelijk. Datzelfde geldt voor Kalimantan-Barat, en ook voor de oorspronkelijke bevolking van Papua. Sommige eilanden zijn protestants (bv. Sumba), andere katholiek (bv Flores). Daarnaast spelen de stamgodsdiensten in veel regio’s nog een belangrijke rol in het leven van de mensen. In Indonesië hebben we contact met twee kerken: de GGRI en de GGRC.

Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia (GGRI)
Al sinds eind jaren ’80 houden de drie kerken die in Indonesië zijn ontstaan als vrucht op het zendingswerk uit onze kerken om de 4 jaar een gezamenlijke conferentie. In januari 2012 is de eerste nationale synode van de GGRI gehouden. Sindsdien vormen de GGRI-NTT samen met de GGRI-KalBar en de GGRI-Papua één landelijk kerkverband. Daaronder vallen drie regionale kerkverbanden: de GGRI-NTT (voornamelijk op Sumba, Sabu en in Kupang op Timor), de GGRI-KalBar (gesitueerd op West Kalimantan rond de centra Sentani/Bengkayang en Ngabang), en de GGRI-Papua (voornamelijk in het binnenland aan de bovenloop van de rivieren Digul, Mapi, Sua/Ndeiram, in de steden Merauke en Sentani/Jayapura, en op Biak).

GGRI-NTT
Vanuit de hoofdstad Kupang, waar onder invloed van de VOC een Indische kerk was ontstaan, zijn West-Timor en de omringende eilanden gekerstend. In dit gebied (West Timor, Sabu en Rote) is nu de Christelijk Evangelische kerk van Timor (GMIT) de dominerende kerk. Sumba was als zendinggebied toegewezen aan de Gereformeerde Kerken, die aan het eind van de 19e eeuw hun eerste zendeling naar dit gebied uitzonden. Voor de 2e wereldoorlog was Sumba het grootste zendingsgebied van de gereformeerde kerken. Door de oorlog en de Japanse bezetting kwamen de kerken op Sumba vrij abrupt op eigen benen te staan. Bij het begin van de onafhankelijkheid van Indonesië was de groep christenen op Sumba nog klein. Doordat de zendeling SJP Goossens, die na een conflict binnen het zendingsteam, was geschorst en afgezet, zich aansloot bij de vrijmaking, werd het vroegere werkgebied van Goossens na de oorlog zendingsveld van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Het ging hierbij om een gebied op Oost-Sumba. Later sloot zich ook een gemeente op Sabu o.l.v. ds. Rihi Biha bij deze “vrije kerken” aan. Nadat ds. Goossens door de kerkenraad van Zwolle was geschorst en afgezet, deed zich opnieuw een splitsing voor in de kerken op Sumba. Een aantal van de kerken, waaronder de gemeente op Sabu, bleef contact onderhouden met de kerkenraad van Zwolle (Gereja Zwolle), een aantal bleef trouw aan Goossens (Gereja Bebas). Na de kerkscheuring in Nederland in 1967, werden de kerken op Sumba min of meer gedwongen om te kiezen voor één van beide partijen. De Gereja Zwolle betoonde zich loyaal tegenover de GKV terwijl de Gereja Bebas verder werkte met ds. P.P. Goossens (zoon van SJP) tot zijn plotselinge overlijden op Sumba in maart 2002. De vereniging Steun Oost-Sumba (SOS) steunde ds. P.P. Goossens in dit werk en steunde en steunt nog steeds de Gereja Bebas. De Gereja Zwolle zijn ondersteund door Zwolle op kerkelijk en materieel gebied en op medisch gebied door de stichting Mezos. Hierin kwam verandering toen de Gereja Zwolle onder de naam Gereja Gereja Reformasi di Indonesia di NTT (GGRI-NTT: Gereformeerde Kerken van Indonesië in de NTT) in 1975 een officiële zusterkerk werd van de GKV. Niet veel later is de stichting Mezos opgegaan in de vereniging De Verre Naasten. De GGRI zijn door de deputaten BBK van 1975 tot 2001 zowel financieel als personeel ondersteund voor de ontwikkeling van het kerkelijk leven, met name op het gebied van het theologisch onderwijs. In januari 2012 is de eerste nationale synode van de GGRI gehouden. Sindsdien vormen de GGRI-NTT samen met de GGRI-KalBar en de GGRI-Papua één landelijk kerkverband. Internationaal is de GGRI-NTT lid van de ICRC. De genoemde synode heeft de wens uitgesproken dat dit (provinciaal) lidmaatschap zal worden omgezet in het lidmaatschap van de GGRI als geheel.

GGRI-KalBar
In 1948 wees de GS van Amersfoort Kalimatan Barat (toen nog West-Borneo) als zendingsgebied toe aan de kerken in Friesland. Lange tijd steunden ook de kerken van de slassis Grootegast en van het gebied van de PS Noord-Holland het werk op het eiland van de Dayaks. Het werk concentreerde zich op de streek rond het stadje Bengkayang, en bij Tubang Raeng (vlak bij Ngabang). Inmiddels bestaat de GGRI-KalBar uit ongeveer 16 zelfstandige gemeenten, verdeeld over drie classes. Vanuit deze gemeenten wordt er in ruim 15 plaatsen evangelisatiewerk gedaan. In Sentagi (bij Bengkayang) hebben de kerken een eigen theologische opleiding. Tot voor kort ontvingen deze kerken vanuit Friesland nog veel financiële en personele ondersteuning, maar dat wordt nu afgebouwd. Sinds 2008 hebben de GGRI-KalBar een officiële zusterkerkrelatie met de GKV. In januari 2012 is de eerste nationale synode van de GGRI gehouden. Sindsdien vormen de GGRI-KalBar samen met de GGRI-NTT en de GGRI-Papua één landelijk kerkverband.

GGRI-Papua
In 1956 begon het meest omvangrijke zendingsproject van onze kerken met de uitzending van ds. M.K. Drost naar Papua. Het werk concentreerde zich in het zuid-oosten van dit eiland, aan de bovenloop van de rivieren Digul, Mapi en Ndeiram. Vanuit Nederland werd het georganiseerd en gefinancierd door een aantal zendende kerken (Enschede-Noord, Groningen-Noord, Bunschoten-Spakenburg, en later Middelburg) en door de hulporganisaties Mesoz en Meschobor (later opgegaan in De Verre Naasten). Ook onze Canadese zusterkerken (Canadian Reformed Churches) raakten actief bij dit werk betrokken. Een groot aantal uitgezondenen heeft er in de loop der jaren gewerkt. Inmiddels zijn de GGRI-P zelfstandig. Er zijn ca. 17 geinstitueerde gemeenten, en 21 gemeenten in wording. Naarnaast zijn er ruim 20 evangelisatieposten. Het merendeel van deze kerken bevindt zich in het genoemde gebied in het geïsoleerde binnenland, maar er zijn ook gemeenten in Sentani, Jayapura en Merauke. De GGRI heeft ca. 15 predikanten, 8 kandidaat-predikanten, en ruim 30 evangelisten. Het totale ledental wordt geschat op ruim 8000 leden (incl. doopleden). Sinds de GS Harderwijk 2011 hebben de GGRI-P een officiële zusterkerkrelatie met de GKV. In januari 2012 is de eerste nationale synode van de GGRI gehouden. Sindsdien vormen de GGRI-Papua samen met de GGRI-NTT en de GGRI-KalBar één landelijk kerkverband.

GGRC
Eind jaren ’80 ontstond er vanuit Sumba contact met kerken in en rond Kupang, die zich hadden afgesplitst van de GMIT. Het contact tussen de GGRI en deze Musyafir-kerken kreeg vorm, doordat deze kerken gebruik maakten van de theologische opleiding van de GGRI in Waimarangu op Sumba. Later kregen deze kerken met het oog op hun kerkelijke ontwikkeling personele steun van BBK in de persoon van ds. H. Knigge. Binnen deze kerken heeft zich vervolgens ook weer een splitsing voor gedaan. Het deel van deze kerken dat het onderwijs van ds. Knigge bleef volgen heeft zich onder zijn leiding en die van de predikanten die hun opleiding in Waimarangu hadden genoten verder ontwikkeld in gereformeerde richting. Een verzoek van deze kerken om een zusterkerkrelatie aan te gaan met de GKV werd op de synode van Zuidhorn in 2002 gehonoreerd. Na een aantal naamsveranderingen gaan de kerken nu door het leven onder de naam GGRC (Calvinistische Gereformeerde Kerken). De GGRC en de GGRI erkennen elkaar over en weer vanaf 1993 als zusterkerken. De GGRC zijn lid van de ICRC.