038 4270470     info@bbk.nl

Klik op het kaartje voor een vergroting

De GKv heeft in India een zusterkerkrelatie met de volgende kerken:

  • Presbyterian Free Church of Central India (PFCCI) in Madhya Pradesh
  • Presbyterian Free Church Council of Kalimpong (PFCCK) in West-Bengalen, Sikkim, Nepal en Bhutan
  • Reformed Presbyterian Church of Northern India (RPCI) in Delhi en Uttarakhand
  • Reformed Presbyterian Church of North-East India (RPCNEI) in Assam, Manipur, Mizoram, Tripuli en Meghalaya

 

Kerkelijke contacten: South Indian Reformed Churches (SIRC) in Tamili Nadu

Veel kerken in India werken samen in de Reformed Presbyterian Fellowship. De theologische opleiding is in het Presbyterian Theological Seminary (PTS) in Dehra Dun.

India Mission is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de classis Dordrecht-Gorinchem en de provincies Zeeland, Brabant en Limburg rond mission-projecten in India. In samenwerking met Verre Naasten ondersteunen zij diverse lokale kerken en organisaties in India. Zie voor meer informatie https://indiamission.nl/ 

Presbyterian Free Church of Central India (PFCCI)

De PFCCI is gevestigd is de deelstaat Madhya Pradesh. Christenen vormen in deze deelstaat een zeer kleine minderheid en moeten erg voorzichtig te werk gaan bij het verspreiden van het evangelie.
De PFCCI is voortgekomen uit het zendingswerk van de Free Church of Scotland (begin 20e eeuw). Sinds 1948, na het gedwongen vertrek van alle buitenlandse zendelingen uit India vormden deze kerken een zelfstandig presbyteriaans kerkverband als Free Church of Central India. Later is de naam Presbyterian Free Church of Central India aangenomen.
Het kerkverband bestaat uit vier kerken met in totaal ongeveer 125 leden en drie predikanten. De kerken hebben veel ouderlingen die werken als evangelist. Ook de gemeenteleden zijn heel actief in het verspreiden van het evangelie. In verschillende dorpen in de omgeving van Jabalpur, Chhapara en Lakhnadon zijn zendingsposten ingesteld, waar zondagse erediensten worden gehouden.

Sinds 1999 onderhouden de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland een zusterkerkrelatie met de PFCCI. Via de mission organisatie Verre Naasten wordt financiële hulp geboden voor het hospitaal in Lakhnadon en het landbouwproject Spandana. Ook worden beurzen verstrekt voor theologische studenten aan het PTS. De Free Church of Scotland biedt financiële ondersteuning voor de Mission Schools in Chhapara en Lakhnadon.

De PFCCI is lid van de International Council of Reformed Churches (ICRC) en aangesloten bij de Reformed Presbyterian Fellowship.

 Presbyterian Free Church Council of Kalimpong (PFCCK)

De PFCCK is gevestigd in Kalimpong, West-Bengalen in het noorden van India. De presbyteriaanse kerken hier zijn ontstaan uit het zendingswerk van de Church of Scotland, sinds 1870. Nadat de zending zich in 1948 uit India heeft moeten terug trekken, heeft zich in India een brede oecumenische ontwikkeling voorgedaan. Als gevolg daarvan hebben verschillende christelijke kerken in Noord India zich in 1970 verenigd in de Church of North India. In deze verenigde kerk werd een episcopale vorm van kerkregering aanvaard. Hiertegen groeide op allerlei plaatsen verzet dat in verschillende gebieden van India uitmondde in afscheidingen en vorming van nieuwe kerkverbanden. Een van de eerste daarvan deed zich voor in Kalimpong. In 1972 heeft de Presbyterian Church van Kalimpong zich losgemaakt uit de Church of North India en is als onafhankelijke kerk verder gegaan onder de naam Presbyterian Free Church of Kalimpong. Door uitbreiding van het aantal leden zijn in de plaats Kalimpong naast de central church nog vier zelfstandige kerken geïnstitueerd. Met elkaar hebben die een presbytery gevormd die council wordt genoemd. Later zijn als vrucht van het werk van de Himalayan Evangelical Fellowship (HEF) in de districten Kalimpong en Darjeeling, in de deelstaat Sikkim en nog later ook buiten India in Bhutan en in Nepal kerken ontstaan die behoren bij deze council.
Sinds mei 2005 heeft de GKv een zusterkerkrelatie met de PFCCK. DVN ondersteunt de missionaire activiteiten van de PFCCK.
De PFCCK is aangesloten bij de Reformed Presbyterian Fellowship en nauw betrokken bij het theologisch seminarie PTS in Dehra Dun.

Reformed Presbyterian Church of Northern India (RPCI)

In 1969 ging de Reformed Presbyterian Church (door Amerikaanse zendelingen gesticht in de 19e eeuw) samen met de Bible Presbyterian Church (in 1930 opgericht door de OPC zending vanuit de USA) als Reformed Presbyterian Church of Northern India. Hoewel klein in aantal, is er een actief kerkelijk leven; er zijn 14 evangelisatieposten.
Sinds 1996 is er een zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland.  Zij zijn ook lid van de International Council of Reformed Churches (ICRC).
Het Presbyterian Theological Seminary (PTS) in Dehra Dun heeft een centrale plaats in het kerkelijk leven. De staf en docenten van het PTS hebben een voortrekkersrol bij de Reformed Presbyterian Fellowship.

Reformed Presbyterian Church of North East India (RPCNEI)

De christelijke kerken in Noordoost-India zijn door presbyteriaanse zending ontstaan. Hierin trad afval op en drong valse leer binnen, waarna In 1979 de eerste gemeente van de RPCNEI is geïnstitueerd. Deze kerken kenmerken zich door een grote missionaire ijver. Mee daardoor is het kerkverband uitgegroeid tot 97 kerken in vijf deelstaten (Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura) en ook enkele kerken in het buurland Myanmar hebben zich aangesloten. Het totaal aantal leden is ongeveer 15.000.

In 1998 hebben deputaten BBK voor het eerst aan de RPCNEI een bezoek gebracht. De GS Leusden 1999 heeft het verzoek van de RPCNEI om een zusterkerkrelatie gehonoreerd.
Met DVN zijn hulpprogramma’s opgezet om de kerkleden van de RCPNEI beter in staat te stellen hun verantwoordelijkheden voor gezin, kerk en maatschappij te kunnen uitvoeren. In Hmarkhawlien (Assam) is een agricultureel trainingscentrum opgezet om boeren te helpen hun opbrengsten te vergroten. Ook wordt steun gegeven aan het missionaire werk en aan studenten voor hun studie aan de Presbyterian Theological Seminary in Dehra Dun.

Door wederzijdse bezoeken is een hartelijke relatie ontstaan tussen vrouwenverenigingen van onze kerken en de Women Missionary Society.
De RPCNEI participeert in het Presbyterian Theological Seminary (PTS) te Dehra Dun. Zij zijn lid van de Reformed Presbyterian Fellowship en aangesloten bij de International Council of Reformed Churches (ICRC).

website: www.rpcnei.org

South India Reformed Churches (SIRC)

In de provincie Tamil Nadu werd in 1993 de eerste SIRC-kerk gesticht in Bagalur door een voormalig baptistenpredikant, rev. Abraham, die mee door zijn contacten met leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) meer en meer overtuigd raakte van het gereformeerde geloof, inclusief de kinderdoop. Inmiddels zijn er 3 kleine kerken: in Bagalur, Salem en Bangalore.
Men geeft aan evangelisatie hoge prioriteit alhoewel men meer en meer met officiële discriminatie en vijandige oppositie te maken krijgt in dit Hindoeïstische gebied.
De kerken onderhouden christelijke scholen, vooral voor missionaire doeleinden.
De SIRC is deelnemer in de Reformed Presbyterian Fellowship in India. Het PTS in Dehra Dun verzorgt de theologische opleiding, naast lokale Bijbelscholen die worden aangevuld met gereformeerde bijscholing.

Reformed Presbyterian Fellowship

Samenwerkingsverband van kerken in India die elkaar willen ondersteunen in het handhaven van de Gereformeerde leer. De RPF organiseert conferenties met verschillende thema’s om dit doel te bereiken. Deputaten voor Betrekkingen met Buitenlandse Kerken nemen deel aan de conferenties om de relatie met de zusterkerken in India te onderhouden.

Presbyterian Theological Seminary

De theologische opleiding voor de Reformed en Presbyterian Churches. Studenten komen uit allerlei denominaties in India, zelfs vanuit Nepal en Birma. DVN geeft studiebeurzen via de zusterkerken in India. Vanuit de GKv geven verschillende predikanten voor korte of langere tijd colleges aan deze opleiding. Ook vanuit de USA en Australië komen docenten.

website:www.ptsindia.com

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de kerken in India zoals informatie over lokale gemeentes of zondagse erediensten? Stuurt u dan een e-mail aan bureau BBK: info@bbk.nl. De medewerkers brengen u graag in contact met de deputaten de relaties met de Indiase kerken onderhouden.