038 4270470     info@bbk.nl

Bezoek aan Zuid Afrika

 

Kerkgebouw in Soshanguve

Kerkdienst in Soshanguve

Namens onze kerken bezochten Alexandre Pedro en (ds.) Joop Schreuder de synode van ‘Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika’ van 7-11 augustus. Roepende kerk was de gemeente te Soshanguve, waar voorafgaand aan de synode een ‘Prayer Service’ werd gehouden. Voor Alexandre Pedro, geboren in Angola, was het zingen en de hele sfeer in Soshanguve ‘thuiskomen’. We proefden hier meteen wat verbondenheid in Christus is. Dat wij, ondanks of misschien zelfs dankzij al de verschillen, Christus op een geweldige manier kunnen dienen, samen! Alexandre Pedro mocht in de dienst voorbede doen voor de komende synode.

 

Niet alleen maar kerken van (ex-)emigranten

Generale Synode VGKSA

Op de synode werden we hartelijk ontvangen en we mochten de hele synode als adviseurs bijwonen. De synode bestond uit 12 leden. Drie ouderlingen en drie predikanten uit de classis Zuid (Kaapstad) en drie ouderlingen en drie predikanten uit de classis Noord (Pretoria / Johannesburg en omgeving). De ontwikkelingen in de kerken waren zichtbaar in de afvaardiging. Het zijn niet meer alleen maar kerken van (ex-)emigranten; er zijn nu Sotho sprekende kerken en kerken-in-wording. Er zijn gemeenten zó Afrikaans, dat Nederlands niet wordt verstaan. Hoewel Engels voor de meeste aanwezigen geen moedertaal is, bleek deze taal voor de onderlinge communicatie het meest geschikt. De hele week werd er Engels gesproken.

Ontwikkelingen

Ook de agenda van de synode liet de ontwikkelingen in de kerken zien. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de bespreking van liturgische muziek. Terwijl de Afrikaanstalige gemeenten overwegend Psalmen zingen, meest Geneefse melodieën gebruiken en heel voorzichtig zijn met toevoeging van gezangen aan het zondagse repertoire, worden in het Sotho andere melodieën gebruikt en veel minder Psalm-teksten. Boeiend is ook de zoektocht in de VGKSA naar meer menskracht voor de verkondiging. Binnen de classis Zuid was er vraag naar mogelijkheden om niet-predikanten preekbevoegdheid te geven. En veel aandacht is ook gegeven aan voorstellen over de vormgeving van de predikantsopleiding, gegeven het feit dat de ‘aanvliegroute’ naar het predikantschap in de praktijk nogal verschillend is.

Contact met de GKv

De banden met de zusterkerken in Canada en Australië zijn herbevestigd. De relatie met onze kerken in Nederland, de GKv, staat onder druk. In vervolg op wat al was gezegd in onze buitenlandweek, hoorden we over verdriet en zorg in de kerken in Zuid-Afrika over de besluiten die genomen zijn ten aanzien van m/v in de kerk en met het oog op een snelle vereniging met de NGK. Er werd benadrukt dat dit maar niet het gevoelen is van de kerkverbanden die door emigratie zijn ontstaan, maar dat deze zorgen in de kring van de ICRC breed worden gedeeld. Het initiatief om daar ook stappen te ondernemen in de relatie met de GKv kwam niet vanuit Canada, Australië of Zuid-Afrika, maar van de OPC. Zorgpunt is vooral wat benoemd wordt als ‘nieuwe hermeneutiek’: het gezag van Gods Woord is in geding. Men vindt dat de besluiten om vrouwen toe te laten tot alle ambten in de kerk ervan getuigen dat wat de Bijbel zegt klaarblijkelijk niet meer doorslaggevend is.

Men is van mening dat de besluiten in strijd zijn met de duidelijke boodschap van de Schrift en ook in strijd zijn met onze belijdenis. Daarom wordt dit hoog opgenomen. Het gereformeerde karakter van de kerk is in geding. Aan ons is gevraagd: ‘Wat hadden we van onze kant nog meer kunnen doen om de GKv te waarschuwen en van deze besluiten af te houden?’ Wij konden niet anders antwoorden dan dat zij door hun bijdrage in onze buitenlandweek én de schriftelijke bijdragen die zij herhaaldelijk geleverd hebben, van hun kant al het mogelijke hebben gedaan.

GS locatie in Pretoria

Van onze kant hebben we gevraagd om begrip voor de situatie waarin onze kerken verkeren. We hebben er op aangedrongen de relatie niet nu te verbreken, maar met ons in gesprek te blijven. We hebben ook gevraagd niet alleen te kijken naar de m/v besluiten en de besluiten over onze relatie met de NGK, maar ook oog te hebben voor de liefde voor God en voor zijn Woord in onze kerken. Die liefde krijgt ook gestalte in hartelijke steun die vanuit Nederland wordt geboden aan zendingsprojecten van de VGKSA. We hebben er op gewezen dat de constatering van een dwaling, hoe ernstig ook, niet direct hoeft te leiden tot een breuk. In het verleden heeft men in Zuid-Afrika ook in de kerken wel positief geoordeeld over de apartheid; nu zien we die apartheid als een ernstige afwijking van Gods geboden.

 Beperking van de relatie

Noo(t/d) kraken na discussies over M/V

In de bespreking speelde een rol dat we begrip hebben getoond voor wat naar voren werd gebracht, ook al denken we daar samen als afgevaardigden van de GKv niet helemaal gelijk over. De synode besloot dat de relatie met de GKv in die zin wordt beperkt, dat attestaties niet zonder meer aanvaard worden. Voor toelating tot het avondmaal van broeders en zusters uit de GKv zal eerst een gesprek gevoerd worden over de onderwerpen in geding. En voor een evt. beroep van een predikant uit de GKv is vooraf instemming van de classis nodig. Predikanten uit de GKv kunnen alleen voorgaan als door een gesprek met hen vaststaat dat zij de GKv-besluiten over vrouw en ambt niet steunen. De synode besloot een brief te schrijven aan de volgende synode van onze kerken met de vraag wat er nu gedaan is met de inbreng vanuit Zuid-Afrika.

Zending

Het zendingswerk van de VGKSA wordt voor meer dan 95% gefinancieerd vanuit onze kerken. Men beseft dat dat geen gezonde situatie is, maar kan het op dit moment niet veranderen. Er is dankbaarheid voor het werk van ‘Zuid-Afrika Mission’ (ZAM). ZAM steunt naast de bestaande zendingsprojecten ook een training van toekomstige ambtsdragers en het werk van het Reformational Study Centre van ds. Jopie van der Linden.

Conclusies

We kunnen terugzien op een goed bezoek en een warme, broederlijke ontvangst. Onze aanwezigheid is op prijs gesteld. We mochten in de kerkdiensten én op de synode de band met God en met elkaar ervaren. Het was mooi om samen Hem te prijzen, samen te bidden en samen zijn Woord te lezen en te overdenken. Het was mooi dat we samen zijn afgevaardigd, want we konden elkaar op een waardevolle manier aanvullen en steunen. Het was ook fijn om een week intensief samen op te trekken. Er zijn waardevolle gesprekken gevoerd en we hebben laten merken dat er wel degelijk naar de stem van deze zusterkerken in Zuid-Afrika geluisterd wordt. We zijn dankbaar, dat onze relatie weliswaar beperkt is, maar niet verbroken en dat er ruimte blijft voor onderling contact en bemoediging, ondersteuning van het zendingswerk en onderling gesprek over wat ons bezig houdt.

About the Author