038 4270470     info@bbk.nl

Bezoek aan de GKSA, de Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika

Begin januari 2018 hebben ds. Jan-Matthijs van Leeuwen en ds. Joop Schreuder een bezoek gebracht aan de synode van de Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika (GKSA). Een week lang hebben ze mogen genieten van de gastvrijheid van de kerk die ons had uitgenodigd.

Het was mooi om te ervaren dat we wereldwijd gereformeerde broeders en zusters en hebben. Op de synode mochten we broeders ontmoeten uit de Afrikaans sprekende kerken, maar ook een groot aantal broeders uit Gereformeerde kerken in Zuid-Afrika die Engelstalig zijn, of zich bedienen van één van de vele andere talen die in Zuid-Afrika gesproken worden. Geen

Synodeleden en buitenlandse afgevaardigden

wonder dat op de synode één van de onderwerpen was: wat is de taal die we op de synode spreken? In dat overleg proefden we veel emotie. De keuze van de voertaal heeft alles te maken met het verleden van de apartheid én van de rol die de Engelsen in Zuid-Afrika hebben gespeeld. We proefden het verlangen om in liefde elkaar te vinden. De praktijk in de vergaderingen was dat soms Afrikaans en soms Engels werd gesproken. Via een headset was steeds vertaling beschikbaar.

 Internationale contacten

De GKSA spant zich in om met gereformeerde en presbyteriaanse kerken wereldwijd contact te onderhouden. Het was hartverwarmend om in Potchefstroom, waar de vergadering werd gehouden, broeders tegen te komen uit o.a. Londen (Canada Water Church, met steun van de GKSA en de Free Church of Scotland), de Presbyteriaanse Kerk in Brazilië (IPB), Canada en de VS (CRCNA & URCNA), Australië en Nieuw-Zeeland, maar ook uit Angola (Igreja Presbiteriana de Angola – IPB Angola). Indrukwekkend was ook de aanwezigheid van een predikant uit Zuid-Soedan (Sudanese Reformed Church). Hij vertelde hoe daar gereformeerde kerken groeien terwijl de levensomstandigheden bijzonder moeilijk zijn. De onlusten tussen stammen maken dat de dood overal dreigt. Kerkleden zijn gevlucht met achterlating van hun bezittingen en verblijven vaak in kampen. Men is afhankelijk van buitenlandse hulp. De GKSA maakt daar veel werk van. Ook van onze Nederlandse kerken is hulp ontvangen.

Theologische opleiding

De wetenschappelijke opleiding van predikanten gebeurt aan de Theologische School in Potchefstroom, die daarvoor nauw samenwerkt met de Noord-West Univ

Jan-Matthijs biedt de synode een dopper aan. De GKSA kerken worden ook wel ‘Doppers’ genoemd.

ersiteit. De GKSA ondersteunt graag andere kerken door studenten uit het buitenland hier een theologische studie (geheel of gedeeltelijk) te laten volgen. Er zijn fondsen die de over

heid beschikbaar stelt om studie hier vanuit het buitenland mogelijk te maken. Vanuit de opleiding/NWU wordt ook steun verleend aan andere seminaries in Zuid-Afrika (Whitefield, Kaapstad; Mukhanyo Theological College).

Ervaring van verbondenheid

Bij monde van Jan-Matthijs van Leeuwen zijn groeten overgebracht namens onze kerken en namens de NGK. In de wandelgangen zijn we bevraagd op de besluiten die onze kerken hebben genomen over m/v en ambt. De GKSA kennen de gesprekken hierover, maar hebben uitgesproken dat er geen Bijbelse grond is voor toelating van de vrouw tot het ambt van ouderling en predikant. Ook in gesprekken met andere buitenlandse afgevaardigden kregen we veel vragen en hoorden we waarschuwingen dat we het Bijbelse spoor niet moeten verlaten.

Een indruk van de vergadering

Het was heerlijk om ook de band met elkaar te ervaren op de momenten van gebed en lied. Op de synode, maar ook in de kerkdiensten. Zondagmorgen waren we aanwezig in een dienst in Promosa. De kerkdienst in Engels en in een voor ons onverstaanbare taal was indrukwekkend: vreugde en eerbied in het zingen, ervaring van verbondenheid, vreugdevolle verkondiging van een goede boodschap vanuit Micha 7:7. Onze Christelijke Gereformeerde medeafgevaardigde ds. William Middelkoop sprak een woord van bemoediging. In de Afrikaans sprekende kerk ‘Die Bult’ maakten we avonddienst mee. Daar mochten we samen luisteren naar Jan-Matthijs, die vanuit Openbaring 7 sprak over Gods grote wereldwijde werk en het resultaat waarvoor Hij gaat zorgen: een onafzienbare menigte, uit elke stam, elke taal en elk volk. Het was een groot voorrecht om als afgevaardigden van onze kerken daarvan al zo veel te mogen ervaren.

Laten we ook in onze gebeden denken aan onze gereformeerde broeders en zusters in de GKSA. Laten we om Gods zegen vragen over alle inspanningen  om zijn Woord verder bekend te maken, broeders en zusters toe te rusten voor hun taak als christen en concrete hulp te bieden waar nodig.

About the Author