038 4270470     info@bbk.nl

De besluiten van onze Generale Synode toelichten in het buitenland. Dat is één van onze taken als deputaten voor de betrekkingen met buitenlandse kerken. Maar ook om aan onze eigen kerkgemeenschap door te geven welke zorgen buitenlandse kerken hebben over de manier waarop in de GKv wordt omgegaan met het gezag van Gods Woord. Buitenlandse kerken waar we al jaren relaties mee hebben.

We benadrukken dat we als kerken van elkaar moeten willen leren. De Heilige Geest is aan ons állen gegeven. Als we menen dat een kerk waar we een relatie mee onderhouden de Bijbelse koers loslaat, is het onze taak om dat ter sprake te brengen. Maar dan moeten we ook zelf willen luisteren naar kerken in het buitenland als zij hun zorgen aan ons kenbaar maken.

De vraag hoe Gods Woord ons de weg wijst op punten waar in onze cultuur sterke verschuivingen zijn opgetreden, is een vraag die wereldwijd de kerken raakt. Als deputaten BBK zoeken we naar mogelijkheden om daar internationaal met elkaar het gesprek over aan te gaan. Een open gesprek zónder de directe focus op de besluiten die onze laatste Generale Synode nam. Het gaat ons niet om een wetenschappelijke discussie over hermeneutiek. We willen graag het gesprek voeren over de kerkelijke praktijk: op welke manier worden voor kerkelijke besluiten gronden vanuit Gods Woord aangevoerd? Wat kunnen we dan van elkaar leren? Met name op concrete punten als man/vrouw en ambt, homoseksualiteit. We zoeken naar mogelijkheden om met een aantal buitenlandse kerken samen een bezinning hierover op een internationale conferentie te organiseren.

Vanwege de zeer geringe bereidheid van relaties om mee te werken aan de organisatie van een dergelijke, eenmalige, conferentie, is besloten om voorlopig van deze plannen af te zien en, waar mogelijk, aan te haken bij andere initiatieven die gelegenheid bieden om met elkaar in gesprek te zijn rond dit thema.

Geweldig dat we in contact mogen staan met kerken wereldwijd. De contacten helpen ons om te beseffen dat we deel zijn van Christus’ éne, katholieke, wereldwijde kerk. We mogen elkaar steunen, van elkaar leren, en samen God prijzen. Laten we ook blijven bidden voor elkaar. Geve God dat we elkaar mogen bijstaan om te volharden in geloof, in liefde, in het gehoorzaam volgen van onze Heer Jezus Christus en het doorgeven van zijn Goede Nieuws.