038 4270470     info@bbk.nl

Nadat onze buitenlandse zusterkerken en contactkerken over de besluiten van de Generale Synode Meppel (2017) waren geïnformeerd, is er door veel kerkverbanden in het buitenland gereageerd. Kerken gebruiken verschillende formuleringen, maar in grote meerderheid waarschuwen ze de GKv dat, met name, de M/V-besluiten niet in overeenstemming zijn met Gods Woord. Ze roepen ons op de besluiten te herzien. Een aantal kerken heeft al aangegeven dat de genomen besluiten, bij handhaving, voor hen niet zonder gevolgen kunnen zijn waar het de inhoud van de onderlinge relatie betreft.

Hieronder een overzicht van de verschillende reacties:

Australië en Nieuw-Zeeland

De Free Reformed Churches of Australia (FRCA) hebben de zusterrelatie met ons beëindigd en bezinnen zich er nog op hoe zij de relatie in de toekomst verder willen vormgeven.

De Reformed Churches of New Zealand (RCNZ) hebben de relatie opgeschort (‘opgeschort’ betekent in dit verband dat attestaties niet meer vanzelf worden aanvaard en predikanten niet zonder nader gesprek kunnen worden toegelaten tot de kansel).

Azië

De Reformed Presbyterian Church North East India (RPCNEI) respecteren het GS besluit ook al zijn zij het er niet direct mee eens. De Kosin Presbyterian Churches in Korea (KPCK) zijn ook geschrokken van de GS besluiten, zij blijven de ontwikkelingen volgen maar verbinden er nu nog geen consequenties aan.

Latijns Amerika

Onze kleine zusterkerk in Brazilië, de IRB, Igrejas Reformadas do Brasil, heeft haar zorgen uitgesproken, maar de relatie nog niet opgeschort of verbroken. De grote IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, heeft de relatie teruggebracht van ‘zusterkerk’ naar ‘corresponderende kerk’.

Noord-Amerika

De Canadian Reformed Churches (CanRC) hebben tijdens de Synode van Edmonton (2019) besloten de zusterkerkrelatie met ons te beëindigen.

De Reformed Church in the United States (RCUS) heeft de relatie met ons beëindigd.

Datzelfde deed de United Reformed Church in North America (URCNA), een van onze ‘contactkerken’.

De OPC, die met ons een relatie had van kerkelijk contact, heeft die relatie opgeschort.

De Presbyterian Church of America (PCA) heeft op dit moment niet tot verandering van onze relatie (contactkerk) besloten.

Afrika

De Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) hebben besloten om te gaan bezien wat de GKv besluiten voor de onderlinge relatie betekenen.

De Vrije Gereformeerde Kerke in Suid Afrika (VGKSA) hebben de relatie met ons opgeschort.

Europa

In Ierland heeft de Evangelical Presbyterian Church (EPCI) de relatie met ons opgeschort, terwijl de Reformed Presbyterian Church in Ireland (RPCI) de zusterkerkrelatie zelfs heeft verbroken.

De EPCEW, de Evangelical Presbyterian Church in England and Wales, heeft de relatie met de GKv opgeschort. Onder de EPCEW valt ook de Evangelisk-Reformerta Kyrkan in Sverige (ERKS) in Zweden.

De ERKWB, Evangelisch-Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland) heeft wel haar zorgen uitgesproken, maar de relatie niet opgeschort.

In Schotland heeft de Free Church of Scotland (continuing), de FCC, de relatie met ons opgeschort; de Free Church of Scotland (FCS) heeft zich nog niet uitgesproken.

Een paar contactkerken in Oost-Europa zien er, vanwege de synodebesluiten, vanaf om nauwere banden met de GKv aan te gaan.