038 4270470     info@bbk.nl

Over ons

Deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) zorgen voor de contacten met kerken wereldwijd waarmee de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) een relatie hebben als zusterkerk of kerkelijk contact. Zusterkerkrelaties zijn in het verleden ontstaan door emigratie van kerkleden en door zending vanuit de GKv. Ook zijn kerken erkend als zusterkerk die vanuit hetzelfde geloof leven en de Gereformeerde of Presbyteriaanse belijdenissen aanvaard hebben. Daarnaast zijn kerkelijke contacten gelegd met bijbelgetrouwe kerken die ‘op onze weg kwamen’ en met organisaties die vanuit zusterkerken zijn opgezet.

De contacten met buitenlandse kerken hebben als doel de oecumenische samenwerking bij de opdracht van de Heer Jezus Christus: “maak alle volken tot mijn leerlingen”. Wederzijds helpen zij elkaar met de gaven die zij van de Heilige Geest ontvangen hebben tot opbouw van de wereldwijde kerk.

De deputaten BBK onderhouden de contacten door emails en brieven, door wederzijdse bezoeken van synodes, kerken en conferenties. Materiële of personele hulp wordt niet gegeven, de uitvoering daarvan ligt in handen van missionorganisatie Verre Naasten. Met hen wordt nauw samengewerkt in de contacten met de buitenlandse kerken.

De deputaten worden voor een periode van drie jaar benoemd door de Generale Synode.

Om een impressie te krijgen van het werk van BBK klik dan hier voor een filmpje over de Buitenlandweek van de Generale Synode Meppel in 2017, gemaakt door LPB Media.