038 4270470     info@bbk.nl

Over ons

Deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) zorgen voor de contacten met kerken wereldwijd waarmee de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) een relatie hebben als zusterkerk of kerkelijk contact. Zusterkerkrelaties zijn in het verleden ontstaan door emigratie van kerkleden en door zending vanuit de GKv. Ook zijn kerken erkend als zusterkerk die vanuit hetzelfde geloof leven en de Gereformeerde of Presbyteriaanse belijdenissen aanvaard hebben. Daarnaast zijn kerkelijke contacten gelegd met bijbelgetrouwe kerken die ‘op onze weg kwamen’ en met organisaties die vanuit zusterkerken zijn opgezet.

De contacten met buitenlandse kerken hebben als doel de oecumenische samenwerking bij de opdracht van de Heer Jezus Christus: “maak alle volken tot mijn leerlingen”. Wederzijds helpen zij elkaar met de gaven die zij van de Heilige Geest ontvangen hebben tot opbouw van de wereldwijde kerk.

De deputaten BBK onderhouden de contacten door emails en brieven, en door het (wederzijds) bezoeken van synodes, kerken en conferenties. Materiële of personele hulp wordt niet gegeven, de uitvoering daarvan ligt in handen van missionorganisatie Verre Naasten. Met hen wordt nauw samengewerkt in de contacten met de buitenlandse kerken.

Van 7-11 januari 2020 vond de Buitenlandweek plaats. Twintig buitenlandse gasten waren, op uitnodiging van BBK, te gast in Elspeet. Naast onderlinge ontmoeting was er ruimte voor het ontvangen van informatie rond onderwerpen die door GS Goes worden besproken en het geven van adviezen aan GS.
Op donderdagmiddag, vrijdag en zaterdagochtend werd er gesproken over het beleidsrapport BBK, werden de zorgen die er bij de zusterkerken zijn, gedeeld en was er de mogelijkheid om met elkaar te spreken over de rol van de jongeren binnen de kerken.
Op donderdagavond mochten we, als teken van verbinding, samen het Heilig Avondmaal vieren in de Petrakerk in Harderwijk.
We kijken dankbaar terug op waardevolle dagen waarin we, ondanks verschillen, de wereldwijde eenheid in Christus mochten beleven!

 

With English subtitling: https://vimeo.com/391004239